szkolka_plywania_gliwice_2

REGULAMIN ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA „H2O sport”

 1. Zajęcia odbywają się na krytej pływalni „Mewa” w Gliwicach wg ustalonego harmonogramu; na wynajętym brodziku, hali basenowej lub na wynajętym torze pływackim.
 2. Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 4 lat.
 3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są okazać zgodę rodziców lub opiekunów na udział
  w zajęciach. Pobierz oświadczenie
 4. Nauka pływania prowadzona jest w formie zajęć grupowych.
 5. Opłata za zajęcia wnoszona jest za kwartał, w pierwszym dniu zajęć w danym kwartale.
 6. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach organizator nie zwraca kosztów świadczenia usług, jednak stwarza możliwość wykorzystania zajęć przez osoby trzecie (rodzeństwo itd.) lub odrobienie nieobecności uczestnika w innym terminie.
 7. Nieobecność może zostać odrobiona najpóźniej w następnym tygodniu, liczonym od dnia powrotu na zajęcia.
 8. Jednostkowy czas trwania zajęć wynosi 45 minut + 15 minut (łączny czas trwania przygotowań do zajęć, trwania samych zajęć i ich zakończenia), co daje całkowity czas pobytu w strefie basenowej 60 minut.
 9. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską/trenerską.
 10. Osoby uczestniczące w zajęciach powinny przybyć na 10 minut przed ich rozpoczęciem, aby
  o wyznaczonej godzinie być już w punkcie zbiórki.
 11. Przed wejściem do wody uczestnicy są zobowiązani do skorzystania z natrysków.
 12. Wejście do wody możliwe jest tylko za zgodą instruktora.
 13. Podczas wchodzenia i wychodzenia z wody należy korzystać z drabinki z poręczą, zachowując przy tym szczególną ostrożność.
 14. Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do przestrzegania poleceń instruktora i ratowników WOPR.
 15. Na terenie przebieralni i pływalni można poruszać się tylko i wyłącznie w obuwiu basenowym.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezawinionych (awaria systemu co., przerwa technologiczna krytej pływalni, itp.).
 17. W przypadku niezrealizowania przez organizatora zajęć z przyczyn niezawinionych od organizatora nastąpi zwrot kosztów za niewykorzystane zajęcia, bądź zostaną one przeprowadzone bez dodatkowych opłat w innym terminie ustalonym przez organizatora.
 18. Za rzeczy wartościowe pozostawione bez zabezpieczenia organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 19. Uczestników zajęć zobowiązuje się do:

a) terminowego uiszczania opłat;

b) przestrzegania obowiązujących zasad zachowania i bezpieczeństwa;

c) dostosowania się do regulaminu obowiązującego na krytej pływalni „Mewa”.

 

Uwagi końcowe:

Zajęcia nie są formą kursu, lecz rodzajem szkolenia ustawicznego, w którym rozpoczęcie
i zakończenie cyklu zajęć zależy od woli uczestnika bądź opiekuna dziecka
( w tym rodzaju uiszczonej opłaty z tytułu kosztów świadczenia usług).